ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ 0006/2013 относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европ

Publié le par C.E.P.L.

logo-parlemen-europeen-250

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 

2009 - 2014 

     

 

TRAD. BG

<Date>{15/04/2013}15.4.2013</Date>                                                                                                                    <NoDocSe>0006/2013</NoDocSe>

<TitreType>ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесена съгласно член 123 от Правилника за дейността</TitreRecueil>

<Titre>относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европа</Titre>

<Depute> Michèle Striffler (PPE), Louis Michel (ALDE), Dan Jørgensen (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Kartika Tamara Liotard (GUE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cristian Dan Preda (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Sonia Alfano (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Andrea Zanoni (ALDE)</Depute>

Краен срок: <DateForclusion>{15/07/2013}15.7.2013</DateForclusion>

 


0006/2013

Писмена декларация, внесена съгласно член 123 от Правилника за дейността относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европа[1]

1.   Хрътките се използват за лов и състезания в много държави — членки на Европейския съюз и могат да бъдат подложени на изтезания от страна на техните собственици, когато те преценят, че животните са негодни за тези практики;

2.   прекалените страдания, на които хрътките биват подлагани, могат да приемат различни форми, вариращи от изоставяне на животните до обесване и оставянето им да умрат;

3.   проблемът е подсилен от липсата на контрол от страна на държавите членки върху търговията или трафика на хрътки в Европа;

4.   правилата по отношение на развъждането и отглеждането на хрътки в Европа са разнородни и в по-голямата си част те не се прилагат в достатъчна степен;

5.   хрътките са домашни животни и следва да получават адекватна защита;

6.   следователно към Комисията се отправя настойчив призив да прави всичко, което е в рамките на правомощията й, за да гарантира правилното прилагане на законодателството на Европейския съюз в областта на хуманното отношение към животните, и да препоръча конкретни действия за незабавно прекратяване на проявите на жестокост по отношение на хрътките в Европа;

7.   настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Комисията.[1] В съответствие с член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Парламента, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието съвместно с имената на подписалите я и предаването Й на нейните адресати, без това да задължава Парламента.

Commenter cet article